Regulamin - Sabell Szkolenia

Polityka prywatności

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Strona internetowa www.szkolenia.sabell.pl jest stworzona i aktualizowana przez:
Sabell s.c. z siedzibą przy ul. Krańcowa 41, 02-493 Warszawa, REGON 015307356, NIP: 5222666096,telefon : (22) 303 9999, kom.: 60 303 9999 (opłata wg stawek operatora),e-mail : szkolenia@sabell.pl, zwaną dalej „Sabell”, będącą organizatorem lub współorganizatorem ofertowanych szkoleń.

1.2 Hosting strony zapewnia:

OVH sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000220286

REGON: 933029040

NIP: 899-25-20-556

2. Przeznaczenie Strony

2.1 Strona internetowa dostępna pod adresem szkolenia.sabell.pl , a także w wersji zoptymalizowanej dla korzystania za pomocą urządzeń mobilnych (zwana dalej „Strona”), umożliwia sprzedaż usługi uczestnictwa w szkoleniach. Pełni ona również funkcję informacyjną odnośnie oferty szkoleń i pokazów kosmetycznych, organizowanych przez Sabell.

2.2 Strona jest dostępna pod adresem internetowym https://www.szkolenia.sabell.pl

2.3 Korzystanie ze Strony przed dowolną osobę, niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza, (zwaną dalej „Użytkownikiem”), podlega niniejszemu Regulaminowi sklepu internetowego Sabell Szkolenia (zwanym dalej „Regulaminem”).

3. Ochrona prywatności

3.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sabell s.c. z siedzibą w Warszawie (kod 02-493) przy ul. Krańcowej 41.

3.2 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności.

3.3 Administrator Serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W tym celu Administrator w szczególności zabezpiecza dane Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3.4 Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

3.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w ramach Serwisu.

3.6 Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Serwis w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

3.7 Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub za zgodą Użytkownika.

3.8 Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Serwisu o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Serwis.

3.9 Serwis wykorzystuje adresy IP, zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych np. o regionie, z którego następuje połączenie.

3.10 Serwis informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Uzyskane przez Serwis informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Serwis informuje jednak, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

3.11 Uprzejmie informujemy iż dane na stronie są zabezpieczone Certyfikatem Bezpieczeństwa SSL

4. Treść

4.1 Strona i związane z nią oprogramowanie mogą zawierać informacje poufne oraz dane chronione na mocy przepisów o własności intelektualnej lub innych ustaw oraz aktów międzynarodowych.

4.2 Wyłączając treści, dla których wyraźnie zastrzeżono inaczej, prawa własności intelektualnej dla dokumentów i wszystkich treści, które tworzą Stronę, oraz każdego z elementów Strony (obrazy, ilustracje, dźwięki, teksty, elementy graficzne, karta itd.), w tym bazy danych i newslettery (zwane dalej „Treścią”), są wyłączną własnością Sabell.

4.3 Sabell udziela Użytkownikom jedynie prawo do odwiedzania i korzystania ze Strony w zakresie niezbędnym do zapoznania się z ofertą oraz dokonania zakupu dostępnych usług. Powielanie Treści, w całości lub częściowo, jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych, na użytek prywatny. Zabrania się kopiowania i modyfikowania Treści, w całości lub częściowo, bez uzyskania wyraźnej zgody Sabell oraz uzyskiwania dostępu do Strony w sposób inny niż za pomocą dostarczanego przez Sabell interfejsu Użytkownika.

5. Znaki towarowe

5.1 Sabell jest właścicielem wszystkich logo Sabell oraz praw autorskich z nim związanych.

5.2 Prawo do logo Sabell przysługuje wyłącznie Sabell. Użytkownik nie może wykorzystywać go w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody Sabell. Sabell ma prawo domagać się odszkodowania w przypadku podrobienia logo w razie naruszenia praw własności intelektualnej.

5.3 Partnerzy Sabell są właścicielami swoich znaków towarowych.

5.4 Wszystkie znaki towarowe lub logo widoczne na Stronie są własnością Sabell lub jej usługodawców, partnerów lub dostawców. Wszelkie wykorzystanie, w dowolny sposób, wskazanych znaków towarowych, logo lub innej Treści, wymaga wyraźnej zgody Sabell lub właściciela praw własności intelektualnej do danej Treści.

6. Linki do serwisów zewnętrznych i udostępnianie Treści na serwisach zewnętrznych

6.1 Na Stronie mogą znajdywać się linki kierujące Użytkownika do innych stron internetowych. Biorąc pod uwagę, że Sabell nie może kontrolować stron i źródeł zewnętrznych, Sabell nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść, reklamy, produkty, usługi lub dane dostępne na stronach zewnętrznych lub dostępne za ich pośrednictwem. Sabell nie jest także odpowiedzialna za uszczerbek i straty, które wynikają z faktu, że zaufano treści lub usługom dostępnym na wspomnianych stronach zewnętrznych.

6.2 Tworzenie linków typu link i deeplink, prowadzących do Strony Sabell oraz jej poszczególnych podstron, nie wymaga uprzedniej zgody Sabell. Sabell może jednak zażądać likwidacji wszelkich linków prowadzących do Strony, na które nie wyraża zgody, ze względu na uznanie ich szkodliwości dla interesów lub wizerunku Sabell lub samej Strony.

6.3 Zabrania się tworzenia linków typu Framing, Hotlink i inline linking. Linkowanie możliwe jest jedynie przy zachowaniu integralności strony oraz poszczególnych podstron serwisu szkolenia.sabell.pl

7. Netykieta i ogólne zasady korzystania ze strony

7.1 Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystania z Internetu w sposób odpowiedzialny, szanując prawa innych użytkowników Internetu i zachowując dobre obyczaje.

7.2 Odwiedzając Stronę, Użytkownik nie ma prawa:

7.2.1 umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, zawierające groźby, napastliwe, niedozwolone, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość itd.;

7.2.2 umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści reklamowych lub promocyjnych niezamówionych lub na otrzymywanie których nie wyrażono zgody, druków reklamowych, treści nieprawdziwych lub oszczerczych , „łańcuszków szczęścia” lub próśb w jakiejkolwiek formie;

7.2.3 umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób elementy zawierające wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;

7.2.4 zakłócać lub przerywać pracę Strony, serwerów lub sieci połączonych ze stroną oraz naruszać wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych ze Stroną;

7.2.5 próbować zakłócić serwis jakiegokolwiek użytkownika, firmy zapewniającej hosting lub sieci, co obejmuje – przykładowo – narażanie Strony na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub fałszowania nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub dowolnej części informacji podanych w nagłówku znajdującym się w każdym e-mailu;

7.2.6 uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;

7.2.7 próbować badać, obserwować lub testować odporność systemu lub sieci, naruszać zasad bezpieczeństwa lub zasad weryfikacji tożsamości Użytkowników bez uprzedniej zgody;

7.2.8 podszywać się pod inną osobę;

7.3 Mając na uwadze globalny zasięg Internetu, każdy Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących etyki internetowej oraz regulujących treści, jakich zamieszczanie jest dozwolone w Internecie, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

7.4 Bez uprzedniego powiadomienia Sabell może podjąć wszelkie środki kładące kres korzystaniu ze Strony przez Użytkownika, wskutek postępowania naruszającego niniejszy Regulamin, niezależnie od odszkodowania, którego Sabell ma prawo dochodzić od Użytkownika w razie nieposzanowania warunków korzystania ze Strony.

8. Dostęp do Strony i wymagania techniczne

Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Strony Sabell oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Strony. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu i ze Strony Szkolenia Sabell.

8.2 Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

8.2.1 System operacyjny: Windows lub Linux (konsola graficzna) lub Mac OS;

8.2.2 Dysk twardy: 4.0 GB wolnej przestrzeni na dysku;

8.2.3 Karta graficzna: minimum 256 MB pamięci wspierająca rozdzielczość;

8.2.4 Sterowanie: Klawiatura, mysz komputerowa, ekran dotykowy;

8.2.5 Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;

8.2.6 Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;

8.2.7 Rozdzielczość standardowa 1024×768;

8.2.8 Korzystanie ze Strony jest także możliwe za pomocą urządzeń mobilnych tj. smartfonów.

9. Dokonywanie zakupów

9.1 W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych produktów (szkoleń), podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu, na jaki ma być wystawiona faktura, wyboru sposobu płatności.

10. Oferta szkoleń

10.1 Zakres i program szkolenia, dokładne miejsce i termin wraz z godziną szkolenia oraz cena szkolenia określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na Stronie.

10.2 Sabell zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W takim przypadku Sabell niezwłocznie poinformuje uczestników o zmianach i przedstawi inny termin szkolenia. W przypadku braku akceptacji zmian, dokona zwrotu w wysokości 100% wartości opłaconych usług w terminie do 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.

11. Rezerwacja udziału w szkoleniu

11.1 Zarezerwowanie miejsca w szkoleniu jest możliwe jedynie poprzez zakup uczestnictwa za pomocą interfejsu sklepu internetowego Szkolenia Sabell oraz dokonanie płatności za szkolenie za pomocą dostępnych sposobów płatności.

12. Odstąpienie od umowy

12.1 Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa polskiego, Użytkownik, który dokonał zakupu uczestnictwa w szkoleniu, może dokonać odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z jednym wyjątkiem, tj. w sytuacji jeżeli zakup został dokonany w terminie krótszym niż 14 przed terminem szkolenia, odstąpienie od umowy może nastąpić do dnia poprzedzającego szkolenie.

12.2 Po odbyciu się szkolenia zakupiona usługa zostaje uznana za wykonaną, nawet w przypadku niepojawienia się uczestnika. Tym samym przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie uznane za bezzasadne i nie zostanie uznane, a dokonana zapłata nie będzie zwrócona.

12.3 Aby odstąpić od umowy, należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailowo na adres szkolenia@sabell.pl lub listownie na adres Sabell: ul. Krańcowa 41, 02-493 Warszawa, zawierając w jego treści dane zamawiającego (użytkownika), nazwę usługi (nazwę i termin szkolenia) oraz wyraźne oświadczenie o woli odstąpienia od umowy.

13. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

13.1 Po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy uczestnik może dokonać rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż w terminie 5 dni przed szkoleniem, organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów anulowania rezerwacji w wysokości 20% wartości

14. Cena szkolenia i warunki płatności

14.1 Zakres usług oraz ewentualna wartość dodatkowa, wchodzące w skład ceny za szkolenie, są szczegółowo przedstawiane na indywidualnej podstronie szkolenia Strony www.szkolenia.sabell.pl i są różne dla poszczególnych szkoleń.

14.2 Koszt szkolenia jest uzależniony od terminu, w którym zostanie dokonana płatność za szkolenie. Dokonanie płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty szkolenia, wiąże się z wyższą ceną za szkolenie.

14.3 Opłaty za szkolenie można dokonać:
– przelewem na konto firmy SABELL o numerze 31 1140 1108 0000 4593 4000 1001 w tytule wpisując Nazwę i Datę szkolenia
– w Dziale Obsługi Klienta gotówką lub kartą.
Za datę wpłaty uznaje się wpływ środków na konto naszej firmy.

15. Reklamacje

15.1 Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą wykonanej usługi szkolenia w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi mieć postać pisemną i zostać przesłana mailowo na adres reklamacje@sabell.pl lub listownie na adres Sabell s.c., ul. Krańcowa 41, 02-491 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia.

15.2 Wszelkie reklamacje dotyczące działania Strony powinny być składane przez Użytkownika w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy wysyłać na adres reklamacje@sabell.pl z opisem problemu stanowiącego przyczynę reklamacji, wskazaniem daty, kiedy problem się pojawił i wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika zgłaszającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na adres, z którego reklamacja została wysłana.

16. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Zabiegi szkoleniowe, wchodzące w skład planu szkolenia w formie warsztatów, są wykonywane przez uczestników na sobie nawzajem. W związku z tym:

16.1.1 uczestnicy zobowiązani są wyposażyć się we własnym zakresie w fartuch zabiegowy;

16.1.2 uczestnicy powinni odpowiednio przygotować się do warsztatów poprzez zapewnienie możliwości spięcia długich włosów oraz ściągnięcia biżuterii z rąk i palców na czas wykonywania ćwiczeń praktycznych;

16.1.3 nie ma możliwości stawienia się na szkoleniu z własną modelką, chyba, że organizator zadecyduje inaczej.

16.1.4 Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora. Dopuszcza się dokonywanie zdjęć oraz robienie notatek.

16.1.5 Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia. Zabrania się ich powielania i dalszego rozpowszechniania osobom trzecim.

16.1.6 Obowiązuje zakaz uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości, bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

16.1.7 Na terenie Sabell obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

17. Postanowienia końcowe

17.1 Sabell zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i aktualizowania Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczona na stronie www.szkolenia.sabell.pl. W celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami, Sabell zachęca Użytkownika do regularnego czytania Regulaminu. Korzystanie ze Strony odbywa się zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili korzystania z niej.

17.2 Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej między Sabell i użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Sabell.